KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Yazma Kitaplar

 • Ana Sayfa
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. KVKK’nın 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlularına, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde yer alanhakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 • 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Veri Sorumlusu Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih/İstanbul adresinde bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’dır.

 • 2. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesinde Amaç

  • a. Eserlerin Dijital Kopyası Talebi

  • Eserlerin dijital kopyalarının, www.yazmalar.gov.tr adresinden ya da Başkanlığımıza Bağlı kütüphanelerden talep edilmesi durumunda T.C. vatandaşlarından ücretsiz dijital görsel talebi başvuru formunda istesen ad-soyad, uyruk, T.C. kimlik numarası, imza, adres, e posta, telefon, unvan, kişinin çalıştığı ya da okuduğu üniversitenin adı ve bölümü şeklindeki bilgiler alınmaktadır. Bu bilgiler Başkanlığımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması amacıyla işlenmektedir.
  • b. Eser Sağlama Kurulunca Yazma/Nadir Matbu Eser Alımı

  • Eser Sağlama Kurulu öncesinde, Kurula satın almak üzere yazma/nadir matbu eserler Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığı’na teslim edilirken yazma ve eski harfli nadir basma eser geçici alındı formunda istenen teslim edenin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, unvanı, imzası, adresi ve telefon numarası bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler nadir eserin teslim alındığı kişinin tespiti ve eserin satın alınmaması durumunda iade edilecek kişinin belirlenmesi ve bu kişiyle iletişim kurabilmek amacıyla alınmaktadır.

   Ayrıca Eser Sağlama Kurulu’nun takdir ettiği ücretin başvuru sahibince kabul edilmesi durumunda, ödemenin yapılabilmesi için başvurucudan banka hesap bilgileri alınmaktadır.

  • c. Başkanlığımız Tarafından Düzenlenen Sınavlarda

  • Başkanlığımız tarafından sözleşmeli uzman, uzman yardımcısı alımı için yapılan sınavlara müracaat esnasında başvuru formunda kişilerin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, mezuniyet, telefon, adres ve sair kişisel bilgilerle mezuniyet belgeleri alınmaktadır. Bu bilgiler, sınava girecek kişilerin, başvurulan iş için taşınması gereken vasıfları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ve sınav sonucunun kendilerine ulaştırılması amacıyla alınmaktadır.

  • ç. Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi’nde Yapılan Stajda

  • Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi’nde staj yapmak isteyen kişilerden alınan staj başvuru formunda ad-soyad, T.C. kimlik numarası, sair kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, adres, telefon numarası ve imza şeklindeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu veriler ilgili dairede staj yapan kişilerin kaydının tutmak ve staj sonunda yapılacak değerlendirmede kullanılmak üzere alınmaktadır.

  • d. Web Sitesi Üzerinden Yapılan Kitap Satışlarında

  • Kurumumuz web sitesi üzerinden yapılan kitap satışları sırasında alıcılardan, ad, soyad, e mail adresi, adres gibi kişisel veriler; web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kabul edilmesi halinde pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişime geçmek amacıyla alınmaktadır. Bunun yanında kitap satışı karşılığında ödeme alınabilmesi amacıyla kişilerden kredi kartı bilgileri de alınmaktadır.

  • e. Fiziksel Ziyaretçilerin Kişisel Verilerin İşlenmesi

  • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nı ziyaret eden gerçek kişilerin; Kimlik bilgileri (TC kimlik belgesi, ehliyet, pasaport, avukat kimliği gibi), ziyaret edeceği kişi bilgisi, görüntü kaydı şeklindeki kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir.

   Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı çalışan ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bina içi ve dışında kameralar ile görüntü kaydı almaktadır. Ziyaretçilere kamera ile kayıt yapıldığına ilişkin bilgilendirmeler bina içerisinde yapılmaktadır.

 • 3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Kişisel verileriniz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından; başvuru formları, ziyaretçinin kendisine ait resmi kimlik belgeleri, web sitesi üyelik ve iletişim formları, CCTV ile alınan görüntü kayıtları, web sitesi üzerinden doldurulan formlar, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 • 4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi aracı hizmet sağlayıcılar ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

 • 5.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 • Kişisel veriler, tutulmaları için ilgili yasal mevzuatın düzenlediği sürelerin üst sınırlarda saklanacaktır. Yasal yükümlülüklere yönelik tutulma veya silinme gereklilikleri saklı olmak üzere, kişisel veriler, KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 • 6.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 • KVKK’nın 11. maddesi gereği Kullanıcı; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

  • a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • f) yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için Başkanlığımızla info@yazmalar.gov.tr adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

© Türkiye Yazma Eserler Kurumu